Režim dne

Prosíme všechny rodiče, prostudujte si režim dne předem nástupem dítěte do DS, seznamte s ním i Vaše děti a zvažte, zda dítě tento režim dne zvládne.

Režim dne

8.00   otevírání DS
8.00 9.00 scházení dětí, hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
9.00 9.10 komunitní kruh, pohybová chvilka
9.10 9.30 hygiena, dopolední svačina
9.30 10.15

individuální a skupinové činnosti; rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností; výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti, jazykové chvilky; tělovýchovné chvilky, pohybové, psychomotorické a kontaktní hry; skupinová práce s předškolními dětmi, uvolňovací cviky pro správné držení tužky; celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení; celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ

10.15 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání a příprava na oběd
11.15 11.45

oběd

11.45 12.00 hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12,00 14.15 odpolední odpočinek
14.15 14.30  hygiena, vstávání
14.30 15.00 odpolední svačina
15.00 17.00 individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku, vyzvedávání dětí
17.00   uzamykání DS

                   

                    

                    

                  

                

                              

              

              

        

        

                               

Upozornění

Prosíme, respektujte náš režim dne při příchodech a odchodech dětí. Voďte své děti do 9,00 a vyzvedávejte je včas, tak aby mohly plánované činnosti dle režimu dne nerušeně probíhat. Děti jsou na režim dne velmi citlivé a mají rády své rituály.