Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Září – Buďme kamarádi

Přivítání dětí v DS, seznámení s prostředím třídy a ostatních prostor v dětské skupině, seznámení se školní zahradou. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény chův. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich chránění a uložení. Společné vytvoření pravidel dětské skupiny. Nácvik a dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Dílčí vzdělávací cíle: · poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření · Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu · Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte · Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem · Seznamování s pravidly chování ve vztahu k ostatním lidem · Získávání relativní citové samostatnosti · Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování · Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností · Vytváření zdravých životních návyků · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky